logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  ÚVOD   »  Sprístupňovanie informáci

Sprístupňovanie informácii 

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV  (ďalej len „ÚMMS SAV“) ako povinná osoba poskytuje informácie v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) každému, kto o ne požiada. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii.

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).

Žiadosť sa podáva:

  1. telefonicky: na číslo: +421 (2) 44 25 47 51
  2. osobne: na sekretariáte riaditeľa v pracovných dňoch od 9:00 – 14:00 hod.
  3. e-mailom na adresu: ummssekr@savba.sk
  4. poštou na adresu: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, sektretariát riaditeľa ústavu, Račianska 75, 831 02  Bratislava - Nové Mesto

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle § 17 ods. 1). Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Ak ÚMMS SAV nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii ( v zmysle §15).

ÚMMS SAV neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR