logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  TECHNOLÓGIE   »  technológie

Technológie dostupné v centre Inoval 

Inovačné centrum Inoval disponuje takými technológiami aby bol pokrytý čo najväčší okruh potrieb priemyselných partnerov v Banskobystrickom vyššom územnom celku. Na základe potrieb priemyselných partnerov sa v Inovale sa technicky a personálne zabezpečili tieto oddelenia: oddelenie rýchlej prípravy prototypov, oddelenie odlievania a tepelného spracovania, oddelenie mechanických skúšok a oddelenie štruktúrnych a chemických analýz.

Oddelenie rýchlej prípravy prototypov, oddelenie odlievania a tepelného spracovania

3D technológia rýchlej prípravy prototypov dokáže v najmenšom možnom čase reagovať na potreby partnerov. Pomocou dostupných zariadení je možné v krátkom čase pripraviť CAD/CAM model z reálnej súčiastky (pomocou 3D scaneru) alebo model dodaný vo forme CAD/CAM model previesť na reálny model (pomocou 3D tlače).

Dostupné zariadenia: 3D tlačiareň ZPRINTER 650, 3D scanner ZScanner 600

Z pripraveného modelu je možné metódou vákuovej výroby silikónovej formy pripraviť vernú plastovú alebo voskovú kópiu modelu. Tieto modely môžu slúžiť ako hotové súčiastky alebo modely na prípravu škrupín na liatie ľahkých kovov.

Dostupné zariadenia: Vákuová pec MK Mini, voskový vstrekovač QUADRO Digit KG1, plastový vstrekovač UNIDOS 100

Rýchlu prípravu prototypov dopĺňajú CNC zariadenia, ktorými je možné pripraviť požadovaný tvar prototypu z dodaných alebo spracovaných CAD/CAM modelov.

Dostupné zariadenia: 4-osé obrábacie CNC centrum HAAS VF1-DHE, modelársky CNC sústruh NUMCO KC2

Prípravu modelov dopĺňajú aj pece na tepelné spracovanie prototypov, či sa už jedná o nízkoteplotné sušenie, stárnutie alebo o vysokoteplotné metódy tepelného spracovania.

Dostupné zariadenia: Sušiaca pec GENLAB, programovateľná komorová pec N100, programovateľná pec na stárnutie MEMMERT UNB-500

Model je možné pomocou metódy strateného vosku odliať a tým získať reálny prototyp požadovaného tvaru a vlastností.

Dostupné zariadenia: Indukčná odlievacia pec Indutherm VC1000D, elektroerozívna drôtová hĺbička a rezačka, zariadenie na spekanie tvarových súčiastok pomocou vysokoenergetického lúča, tvárniace stroje - hydraulický lis a kľukový lis, zariadenie na izostatické lisovanie práškových materiálov za studena, experimentálne zariadenie na výrobu kompozitných prototypov

Oddelenie mechanických skúšok

Dostupné zariadenia: Tvrdomer Struers DuraVision 300, Mikrotvrdomer Presi Microtech MX7, zariadenie na statickú skúšku v ťahu Tinius Olsen HK200U a HK100U, zariadenie na simuláciu deformácií (až 1 m/s) a tepelného zataženia (rýchlosť ohrevu až 10000 °C/s)

Oddelenie štruktúrnej a chemickej analýzy

Dostupné zariadenia: Rozbrusovacia píla Mecatome T180, Zalievací lis Mecapress 3, Brúska/Leštička Mecatech 334, rastrovací elektrónový mikroskop s EDX spektrometrom, optický emisný spektrometer, pracovisko svetelnej mikroskopie, RTG defektoskopický prístroj (tomograf), XRF analyzátor chemického zloženia, analyzátory obsahu vodíka, kyslíka, dusíka a uhlíka, síry, meranie tepelnej vodivosti materiálov, zariadenie na monitoring tuhých častíc a aerosólov, autokláv

 

 

 

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR