logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  ÚVOD   »  O projekte INOVAL

O projekte INOVAL 

Viete, čo znamená INOVAL?

Pojem INOVAL má v skutočnosti dva významy. Nájdete v ňom jednak skrátený názov projektu, ktorý je v rámci Operačného programu Výskum a vývoj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Práve realizácia tohto projektu umožnila  vznik Inovačného centra Slovenskej akadémie vied pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho. Súčasne pojem INOVAL označuje názov pre toto inovačné centrum, ktoré vzniklo v okrese Žiar nad Hronom ako detašované pracovisko Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (SAV).

Centrum INOVAL bolo v priebehu rokov 2010-2011  vďaka finančnej dotácií z európskych štrukturálnych fondov vybavené laboratórnym prístrojovým zariadením a technologickým vybavením, ktoré spĺňa náročné požiadavky vedecko-výskumnej činnosti. Vďaka tomuto technickému vybaveniu a zodpovedajúcemu personálnemu obsadeniu je možné vo vytvorenom centre INOVAL realizovať  nasledujúce činnosti:

  • deformačné skúšky pri rôznych rýchlostiach deformácie (až do 1m/sekundu) pri teplote okolia ako aj za zvýšených teplôt s regulovateľnou rýchlosťou ohrevu a ochladzovania (až do 10 000°C/sekundu – povrchová teplota),
  • mechanické skúšky (statická skúška ťahom, skúška tvrdosti),
  • štruktúrna a chemická analýza,
  • skúšky mikrotvrdosti,
  • rapid prototyping (3D-technológie, voskové laboratórium, odlievanie, CNC opracovanie)
  • výskum a vývoj tepelného spracovania,
  • výskum a vývoj materiálov, technológií a procesov a ich monitorovanie,
  • konzultačná činnosť,
  • realizácia výskumno-vývojových projektov,
  • transfer poznatkov, technológií a procesov do výrobnej praxe.

 

Podradené stránky:

Ciele projektu
Infraštruktúra centra Inoval
 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR