logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  ÚVOD   »  Databázy

Databázy 

Informácie o hliníku
Matweb
– materiálové listy
ASM BD
– databáza rovnovážnych binárnych diagramov

Výskomno-vývojové, vzdelávacie inštitúcie a firmy zaoberajúce sa vývojom, výrobou a testovaním Al
Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská akadémia vied

Hutnícka fakulta Technická univerzita Košice

Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita

Ústav materiálov, Mtf STU

SAPA Profily a.s.

Fagor Ederlan Slovensko

Nemak Slovakia

Skúšobné labotratória zaoberajúce sa testovaním mechanických a fyzikálnych vlastností
VÚZ

Výskumno vývojové projekty z verejných zdrojov zaoberajúce sa hliníkom a jeho zliatinami
Vývoj konštrukčných profilov z práškových zliatin hliníka s výnimočnými vlastnosťami, ÚMMS SAV, APVT-51-031204
Výskum zvárania hliníkových zliatin na báze nového modelu rastrovania elektrónového lúča, Prvá zváračská a.s., APVT-99-005804
Vývoj nízkonákladovej technológie na výrobu tvarovo zložitých súčiastok z penového hliníka, ÚMMS SAV, APVV-0736-07
Získavanie využiteľných látok efektívnym spracovaním odpadov z výroby hliníka - hliníkových sterov, KNK, HF, TUKE, APVV-20-013405
Optimalizácia vlastností hliníkových a horčíkových zliatin na odliatky pre automobilový a letecký priemysel, SF, ZU, SK-CZ-0047-07
Syntéza nitridu hliníka AlN na báze PBN technológie, PHOSTEC s.r.o., VMSP-P-0110-09
Vývoj panelu z hliníkovej peny pre stropné chladenie a stenové vykurovanie, ÚMMS SAV, VMSP-P-0153-09


Databáza informácií spojených s činnosťou pracoviska Inoval a našich partnerov je priebežne dopĺňaná o nové zdroje informácií.

 

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR