logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  ÚVOD   »  O projekte INOVAL  »  Ciele projektu

Ciele projektu 

Realizácia projektu a vznik Inovačného centra SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho pod názvom INOVAL plne sleduje ciele Operačného programu Výskum a vývoj.

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie hospodárskeho rastu Slovenska pomocou zlepšenia transferu najnovších výsledkov výskumu zo SAV do firiem zaoberajúcich sa spracovaním hliníka v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK).

Splnenie strategického cieľa projektu podporuje ciele Operačného programu Výskum a vývoj tým, že:

 • vedie k zvyšovaniu pridanej hodnoty výrobkov pomocou transferu vedeckých poznatkov základného výskumu zo SAV do priemyselnej praxe v strategicky dôležitej oblasti pre Slovensko (výroba hliníka, automobilový priemysel),
 • buduje výskumnú infraštruktúru priamo napojenú na potenciálnych využívateľov výskumu v banskobystrickom (BB) regióne, ktorý nevyhnutne potrebuje podporiť svoj hospodársky rast a je v súčasnosti ohrozený vysokou nezamestnanosťou,
 • povedie k zlepšeniu dostupnosti vysokokvalifikovaných výskumno-vývojových činností ako aj k zlepšeniu úrovne vzdelávania v BB regióne.

Pre splnenie strategického cieľa projektu boli stanovené dva špecifické ciele projektu:

 • Vytvorenie inovačného centra SAV v BB kraji zameraného za prenos poznatkov výskumu do praxe  s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu výrobkov z hliníka a jeho zliatin.

Inovačné centrum výrazne uľahčí transfer vedeckých poznatkov do praxe, inováciu výrobkov a  zvýšenie ich pridanej hodnoty najmä tým, že:

 • je vytvorené v priamej blízkosti potenciálnych užívateľov výsledkov (v okrese Žiar nad Hronom),
 • bude vybavené zariadeniami umožňujúcimi rýchlu výrobu modelov a demonštračných vzoriek, na ktorých bude môcť budúci užívateľ realisticky posúdiť efekty vyplývajúce z plánovanej inovácie,
 • svojou odbornosťou, napojením na medzinárodný výskum a potrebné databázy poskytne kontaktné miesto na expertné posúdenie potenciálnych inovačných aktivít výrobcov z hľadiska ich reálnosti a efektívnosti,
 • bude zabezpečovať kontraktačný výskum a vytváranie „spin-off“ firiem, ktorých činnosť bude predstavovať zužitkovanie „know-how“ vytvoreného v SAV.
 • Aplikácia najnovších poznatkov výskumu v oblasti nových materiálov na báze hliníka a technológií jeho spracovania do inovovaných výrobkov firiem v BBSK.

Vytvorené inovačné centrum:

 • zanalyzuje inovačný potenciál podnikov v regióne a navrhne možné riešenia,
 • vytvorí podmienky na podporu prenosu najnovších poznatkov a technológií do praxe aktívnym vyhľadávaním, ponukou a organizovaním spolupráce medzi verejnými výskumnými organizáciami a priemyselnými partnermi,
 • zapojí miestne podniky do slovenských a medzinárodných štruktúr pôsobiacich v oblasti transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe,
 • svojimi demonštračnými aktivitami uľahčí rozhodovanie podnikov ohľadom investícií do inovácií technológií, resp. produktov.

Aktivity centra INOVAL

Pre úspešné dosiahnutie cieľov projektu boli stanovené pre každý špecifický cieľ dve aktivity.

Hlavným cieľom plánovaných aktivít v rámci 1. špecifického cieľa je vytvoriť materiálne a personálne predpoklady plánovaného prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe. Motiváciou je sústrediť kritické množstvo ľudských i technických zdrojov tak, aby prenos poznatkov bol dostatočne pružný a efektívny.

Aktivita 1: Zriadenie inovačného centra a vytvorenie podmienok pre jeho udržateľnú a zmysluplnú činnosť.
Aktivita 2: Prezentácia možností inovačného centra ako integrálnej časti SAV pre cieľové skupiny.

Hlavným cieľom plánovaných aktivít v rámci 2. špecifického cieľa je podporiť výskum orientovaný na reálne využitie jeho výsledkov. Projekt smeruje k dosiahnutiu tohto cieľa prostredníctvom vytvorenia demonštračného strediska v rámci vybudovaného centra, ktoré bude aplikáciou nových materiálov a technologických postupov vytvárať demonštrátory (zjednodušené modely výrobkov) na overenie ich funkčnosti a vlastností, čo poskytne výrobcom nevyhnutné predpoklady pre rozhodovanie o prípadných inováciách výroby.

Aktivita 1: Analýza produktov a technológií v oblasti spracovania hliníka v BBSK a návrh potenciálnych inovácií.
Aktivita 2: Demonštračné aktivity na zrýchlenie uplatnenia najnovších poznatkov v inováciách výrobkov z hliníka.

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR