logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  SPOLUPRÁCA   »  Spoločné projekty

Spoločné projekty 

Okrem projektu INOVAL, ktorého výsledkom je vznik nového inovačného centra, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v spolupráci s partnermi z výrobnej sféry rieši aj  ďalšie projekty, ktoré s týmto súvisia:

Spolupráca so spoločnosťou Sapa Profily, a.s.

Sapa Profily, a.s. je hlavným partnerom ÚMMS SAV a inovačného centra INOVAL. Vo vzájomnej spolupráci je riešený projekt s názvom“ Výskum možnosti lisovania kompozitných materiálov na báze ľahkých kovov v rámci spolupráce Sapa Profily a.s. a SAV“. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt bol schválený v rámci výzvy Agentúry ministerstva školstva Slovenskej republiky pod číslom OPVaV-2009/2.2/03-SORO pre Operačný program Výskum a vývoj.
Projekt sa začal riešiť v júni 2010 a bude trvať 48 mesiacov.

 

Projekt budovania kompetenčného centra s názvom: Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt bol schválený v rámci výzvy Agentúry ministerstva školstva Slovenskej republiky pod číslom OPVaV-2010/ 2.2/06 pre Operačný program Výskum a vývoj. Partnermi projektu sú: Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Sapa Profily a.s, Fagor Ederlan Slovensko a.s., Thermosolar Žiar spol.s.r.o, Esox spol s.r.o, Spinea s.r.o., Tuvatech s.r.o, Matador Vráble a.s., Slovenské centrum produktivity.

Riešenie projektu momentálne prebieha.

Projekt budovania inovačného centra s názvom: Budovanie technickej infraštruktúry výskumného centra SAV na výskum ľahkých kovov a kompozitov - INOVAL. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt bol schválený v rámci výzvy Agentúry ministerstva školstva Slovenskej republiky pod číslom OPVaV-2012/ 1.1./01 pre Operačný program Výskum a vývoj.

Riešenie projektu momentálne prebieha.

UMMS SAV a Inoval sa ako jeden z partnerov podieľa na riešení projektu Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre súčastné a budúce aplikácie "PROMATECH". Projekt je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavným partnerom je Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu SAV Košice, Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied,Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univezita Košice.

Riešenie projektu momentálne prebieha.

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR