logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  ÚVOD   »  Titulná stránka

Srdečne Vás vítame na našich stránkach! 

Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore poskytnutej formou  nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci riešenia projektu s názvom „ Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho (INOVAL)“, ktorého realizátorom je  Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied.

Prostredníctvom nich máte možnosť dozvedieť sa  informácie  o činnosti nášho novobudovaného inovačného centra,  jeho výsledkoch  ako aj  zaujímavé a užitočné informácie o inovatívnych možnostiach v oblasti spracovania hliníka a transferu poznatkov výskumno – vývojovej činnosti do hospodárskej praxe . 
Naším cieľom  je prinášať Vám  predovšetkým aktuálne informácie. Preto budeme i naďalej pracovať a dopĺňať tieto stránky  aj na základe Vašich námetov a pripomienok . 

Veríme, že Vám prostredníctvom nich prinesieme  všetky potrebné informácie o našej činnosti, ktoré vo Vás vzbudia záujem a presvedčia Vás kontaktovať nás aj osobne s cieľom spoločnej spolupráce.

S pozdravom

Tím pracovníkov inovačného centra

 

 

Podradené stránky:

Kontaktné body
 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR