logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  AKTIVITY   »  Riešené aktivity

Riešené aktivity 

Projekt vybudovania Inovačného centra SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho (INOVAL)   sa realizuje v dvoch etapách:

1. ETAPA BUDOVANIA (01/2010-12/2011)

Počas prvej etapy sa vybudovalo moderné výskumné centrum INOVAL zamerané na špičkový aplikovaný výskum v oblasti ľahkých kovov a kompozitov a transfer vedeckých poznatkov do praxe. Celkovo sa riešili štyri aktivity:

Aktivita 1.1: Zriadenie inovačného centra a vytvorenie podmienok pre jeho udržateľnú a zmysluplnú činnosť.

Aktivita sa venovala vybudovaniu inovačného centra SAV slúžiaceho na prenos najnovších vedecko-výskumných poznatkov v oblasti spracovania hliníka a jeho zliatin, ako detašovaného pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV tak, aby na báze trvalo udržateľných aktivít jednak zabezpečovalo aplikácie vedeckých výstupov ústavu v praxi a jednak napomáhalo podnikateľským subjektom v BB kraji pri inováciách ich výrobkov a technológií.

Aktivita sa realizovala v dvoch fázach :

V prvej fáze:

 • sa upravila vnútorná dispozícia priestorov, aby vyhovovali potrebám inovačného centra,
 • centrum sa vybavilo potrebným kancelárskym, počítačovým a laboratórnym vybavením,
 • vypracoval sa personálny, rozvojový a finančný plán centra s podporou externých expertov.

V druhej fáze sa:

 • vybudovalo sieťové napojenie centra na materský ústav v Bratislave
 • zakúpili a nainštalovali sa laboratórne prístroje (pre rapidprototyping a iné).

Aktivita 1.2: Prezentácia možností inovačného centra ako integrálnej časti SAV pre cieľové skupiny.

V rámci aktivity boli cieľové skupiny v BB kraji oboznámené s možnosťami vytvoreného inovačného centra, jeho plánovanými aktivitami a nadviazali sa kontakty so subjektmi, u ktorých sa dá predpokladať prospešná vzájomná spolupráca pri inováciách produktov.

Aktivita 2.1: Analýza produktov a technológií v oblasti spracovania hliníka v BBSK a návrh potenciálnych inovácií.

V rámci aktivity sa vykonali expertné návštevy firiem s cieľom stanoviť inovačný potenciál. Vykonali sa viacstupňové technologické audity za účelom diagnostiky technologického stavu firiem, možností implementácie inovačných riešení, zistenia stupňa integrácie firiem do systémov transferu technológií.

Aktivita 2.2: Demonštračné aktivity na zrýchlenie uplatnenia najnovších poznatkov v inováciách výrobkov z hliníka.

Vytvorili sa metodické postupy na rýchlu a cenovo efektívnu demonštráciu vlastností nových materiálov na báze hliníka v tvarových modelových vzorkách podobných reálnym prototypom uľahčujúcim rozhodnutie o potenciálnej investícii podnikateľa do inovácie.
Táto aktivita bola zameraná na vytvorenie metód slúžiacich na rýchlu a ekonomickú prípravu reálnych modelov výrobkov z nových materiálov. Overili sa dve principiálne odlišné metódy:

 • výroby tvarovej súčiastky z polotovaru nového materiálu (kompozit, penový hliník) pomocou špeciálnej modelovej NC frézy, umožňujúcej automaticky vyrobiť komplexný tvar  súčiastky na základe počítačom navrhnutého modelu,
 • výroby komplexného odliatku z nového materiálu do formy pripravenej technológiami rapid prototypingu.

  2. ETAPA BUDOVANIA (07/2011-10/2014) 

  V rámci druhej etapy budovania inovačného centra sa realizujú dva na seba nadväzujúce projekty:

  a) projekt dobudovania technickej infraštruktúry výskumného centra SAV na výskum ľahkých kovov a kompozitov,

  b) projekt premeny inovačného centra na Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov realizovaný v spolupráci s dvoma univerzitnými a ôsmimi priemyselnými partnermi.

  Cieľom aktivít projektu dobudovania technickej infraštruktúry výskumného centra SAV na výskum ľahkých kovov a kompozitov (ITMS 26210120014) je dovybaviť centrum o infraštruktúru a zariadenia, ktoré rozšíria doterajšie možnosti centra v oblasti materiálového výskumu a technologických možností prípravy unikátnych materiálov a ich spracovania a prípravy skúšobných prototypov.

  Pracovisko sa vybaví modernou technickou, laboratórnou a IKT infraštruktúrou na :

  - hodnotenie chemického zloženia materiálov pre komplexnú analýzu materiálov,

  - hodnotenie štruktúrnych zmien v materiáloch pre komplexnú identifikáciu štruktúrnych zmien v materiáloch v rozsahu teplôt od mínusových až do 1500 stupňov Celzia; pre merania tepelnej vodivosti a defektoskopické skúšky, vrátane RTG tomografie,

  - hodnotenie vlastností materiálov, najmä koróznej odolnosti, mechanických vlastností, skúšky húževnatosti, tlakové skúšky,

  - hodnotenie kvality povrchu a rozmerov súčiastok pre hodnotenie topografie povrchu a jeho drsnosti, pre bezdotykové meranie rozmerov a tvaru prototypov,

  - dobuduje sa pracovisko rapid prototypingu o unikátne zariadenie na 3D sintrovanie kovových,resp. intermetalických práškov, čo umožní vytvárať funkčné prototypy rýchlo a priamo z digitálneho výkresu. Ďalej sa plánuje zakúpiť infraštruktúra pre elektroiskrové hĺbenie a rezanie drôtom,

  - hodnotenie technologických procesov spojených s vysokou teplotou,

  - počítačové modelovanie, simulovanie, konštruovanie, rekonštrukciu modelových dát a lineárnych a nelineárnych multifyzikálnych výpočtov.

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR