logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  AKTIVITY   »  Naše výsledky

Naše výsledky 

Realizácia aktivít a riešenie projektu bolo ukončené v decembri 2011. Za dva roky riešenia projektu boli dosiahnuté tieto výsledky v rámci jednotlivých aktivít:

Aktivita 1.1: Zriadenie inovačného centra a vytvorenie podmienok pre jeho udržateľnú a zmysluplnú činnosť.

Aktivita bola realizovaná od 1.1.2010 a ukončená 31.12.2011 a v priebehu jej realizácie bolo uskutočnené:

 • personálne obsadenie pracovných miest centra a zaškolenie nových pracovníkov,

 • technická špecifikácia, verejné obstarávanie a nákup kancelárskeho nábytku, počítačového vybavenia, laboratórnych prístrojov a technologických zariadení zaobstarávaných v rámci projektu,

 • nainštalovanie prístrojov a vytvorenie infraštruktúry inovačného centra,

 • vypracovanie schémy vnútornej dispozície inovačného centra a vytvorenie organizačnej štruktúry centra,

 • charakterizácia, verejné obstarávanie a realizácia nevyhnutných úprav vnútornej dispozície centra,

 • boli realizované činnosti spojené so zabezpečením trvalej udržateľnosti aktivít centra a bol vypracovaný rozvojový a finančný plán centra,

 • bolo vybudované sieťové napojenie centra na materský ústav v Bratislave,

 • vytvorenie systému riadenia a dokumentácie centra.

 

Aktivita 1.2: Prezentácia možností inovačného centra ako integrálnej časti SAV pre cieľové skupiny.

Aktivita bola realizovaná od 1.9.2010 a ukončená 31.12.2011 a v priebehu jej realizácie bolo uskutočnené:

 • vypracovanie tlačového materiálu o inovačnom centre Inoval,

 • vypracovanie informačných web-stránok s kontaktným formulárom,

 • vypracovanie prezentačnej prednášky o možnostiach inovačného centra,

 • sprevádzkovanie expertného systému web-portálu,

 • prezentačný seminár a dve konferencie pre cieľové skupiny v BBSK.

 

Aktivita 2.1: Analýza produktov a technológií v oblasti spracovania hliníka v BBSK a návrh potenciálnych inovácií.

Aktivita bola realizovaná od 1.1.2010 a ukončená 31.12.2011 a v priebehu jej realizácie bolo uskutočnené:

 • špecifikácia, výberové konanie a obstaranie vhodnej expertnej firmy na realizáciu expertných technologických auditov,

 • vypracovanie metodiky na realizáciu technologických auditov vo firmách v BBSK,

 • prezentačné návštevy cieľových firiem v BBSK a technologické audity,

 • spracovanie mapy potrieb firiem v BBSK,

 • zriedenie 11 kontaktných bodov s priemyslom u priemyselných partnerov,

 • vypracovanie základných foriem spolupráce s priemyslom,

 • implementácie inovačných a vzdelávacích programov do činností priemyselných subjektov v BBSK.

 

Aktivita 2.2: Demonštračné aktivity na zrýchlenie uplatnenia najnovších poznatkov v inováciách výrobkov z hliníka.

Aktivita bola realizovaná od 1.7.2010 a ukončená 31.12.2011 a v priebehu jej realizácie bolo uskutočnené:

 • vypracovanie systému riadenia vedecko-výskumnej činnosti v centre,

 • vypracovanie systému a spôsobu riadenia dokumentácie a evidencie aktivít centra,

 • sprevádzkovanie zariadení a testovanie možností pre prípravu metód slúžiacich na rýchlu a ekonomickú prípravu reálnych modelov výrobkov z nových materiálov,

 • vypracovanie metodického postupu pre aplikáciu metód rýchleho prototypovania,

 • vypracovanie technickej a technologickej dokumentácie k jednotlivým obstaraným zariadeniam centra,

 • otestovanie jednotlivých technológií výroby demonštračných a tvarových vzoriek metódami rýchleho prototypovania.

 

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR